Terms & ConditionsFor English please scroll down.

 • Partnerne (DK)
 • Bruger (DK)
Partnerne (DK)

Earth Miles belønningspartner – Vilkår og betingelser


Vilkår og betingelserne som regulerer samarbejdsaftalen mellem Earth Miles og belønningspartneren kan til enhver tid ændres af Earth Miles efter eget skøn.


Den seneste version af disse vilkår og betingelser kan findes på Earth Miles hjemmeside eller i Earth Miles nyhedsbrevet til belønningspartneren. 


Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, anerkender belønningspartneren, at en notifikation om eventuelle ændringer gennem hjemmesiden og nyhedsbrev er tilstrækkelige, og at de vil være bundet af sådanne ændringer, når de indtræder.


Nøglebegreber og definitioner


“REWARD PARTNER” refererer til en online eller fysisk virksomhed/institution, der potentielt kunne eller vil køre en kampagne på Earth Miles-appen.


“BETALT BELØB” refererer til det restbeløb, en køber betaler for hver belønning efter en eventuel rabat er fraktrukket..


“EARTH MILES” henviser til Skipit ApS, CVR nr. 40972757.


“FULD VÆRDI AF BELØNNING” refererer til den samlede værdi af belønningen, inklusive det betalte beløb og kampagneværdien.


“ANTAL TILBUDT” henviser til det maksimale antal belønninger, som Earth Miles er autoriseret til at tilbyde på vegne af belønningspartneren.


“RABATVÆRDI” refererer til værdien af rabatten på belønningen, der trækkes fra købsværdien.


“KAMPAGNEVARIGHED” refererer til det tidsinterval, hvor kampagnen er aktiv.


“REWARD” refererer til en kampagne hvor en belønningspartner tilbyder en varer eller ydelse med rabat. Rabatte bestemmes af belønningspartneren.  1. Belønningsprogram


 1. Earth Miles er autoriseret til at promovere belønninger på vegne af belønningspartneren i henhold til vilkårene i aftalen og hjemmesidens “Salgsbetingelser”. belønningspartneren accepterer hjemmesidens “Salgsbetingelser”, herunder at disse kan ændres fra tid til anden. Belønninger kan indløses hos belønningspartneren på forskellige måder, der hovedsageligt har elektronisk art. Hvis der er en konflikt mellem “samarbejdsaftalen” og “salgsbetingelserne”, gælder betingelserne i samarbejdsaftalen.
 2. Earth Miles kan promovere de enkelte belønninger eller samlet gennem forskellige platforme, herunder gennem notifikationsfunktioner i appen, tilknyttede selskaber, forretningspartnere, sociale medier eller henvisningsnetværk. Belønninger kan promoveres til Earth Miles’ abonnenter eller dets ligestillede og segmenteres efter demografi. Belønninger kan kun distribueres og indløses gennem Earth Miles-appen. Med tilladelse fra belønningspartneren kan Earth Miles forkorte eller forlænge kampagnens varighed.
 3. Potentielle belønningspartneren vil blive genstand for søgemaskine- og sociale medier-søgninger for at bekræfte licenser og certificeringer for medarbejdere, agenter og leverandører.
 4. Der vil blive udført mindre baggrundstjek på belønningspartneren samt belønningerne, der skal tilbydes, for at sikre ægthed og troværdighed.
 5. En forventning om det forventede salgsvolumen skal leveres til Earth Miles på anmodning.
 6. Parterne vil omgående påtage sig rapportering af enhver klage relateret til potentielt kriminel adfærd fra medarbejdere, agenter eller leverandører.
 7. Earth Miles er autoriseret til at promovere belønninger, med det angivne antal. Dette antal kan øges på foranledning at belønningspartneren.
 8. Earth Miles har ret til ensidigt og uden varsel at afvise, revidere eller afbryde enhver belønningskampagne og til at opsige aftalen.
 9. belønningspartneren skal acceptere salg af belønninger indtil udløbsdatoen.
 10. belønningspartneren må ikke bruge forhøjede priser til belønningerne eller opkræve yderligere gebyrer. Alle vilkår og betingelser relateret til belønninger skal være i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne fremsat her.
 11. Så længe en aftale om en belønning er indgået inden udløbsdatoen, skal belønningen accepteres til fuld rabatværdi.
 12. Sæsonbestemte belønninger vil altid have udløbsdatoer på kampagnen og et forudbestemt maksimalt antal belønninger.
 13. belønningspartneren er ansvarlige for kundeservice, overholdelse af lovgivning i forhold til belønningernes art og relateret kommunikation, loyalitetsprogrammer og levering af belønningerne.
 14. Indløsningswebsted til online belønninger skal leveres af belønningspartneren. Ændringer til dette skal Earth Miles straks underrettes om.
 15. Alle gældende love skal overholdelse.


 1. Betaling


 1. Den kompensation, der opkræves af Earth Miles fra belønningspartneren, er for markedsføring, promovering og reklame for deres kampagne og indløsning af belønninger på deres vegne. belønningspartneren vil blive faktureret for det samlede solgte beløb i slutningen af kampagneperioden, og denne faktura forventes at blive betalt inden for en periode på 14 dage. I tilfælde af kampagner, der varer længere end 1 måned, vil Earth Miles fakturere månedligt, medmindre andet er aftalt mellem Earth Miles og belønningspartneren.
 2. Betingelserne angiver, at belønningspartneren vil have ansvaret for den nedsatte pris på deres vare eller ydelse og håndtere betalingen af den nedsatte pris direkte med brugeren. Earth Miles vil registrere brugen af QR-koden og geografisk placering af brugeren for at undgå svigagtig aktivitet og sikre registreringen af indløsningen. Earth Miles tekniske kapacitet sikrer også efter bedste evne, at koder eller andre indløsningstyper kun kan bruges én gang. 1. Kundedatabegrænsninger


Aftalen mellem Earth Miles og belønningspartneren angiver, at kundedata (køberoplysninger, herunder navne, adresser, e-mail, telefonnumre, præferencer og finansielle transaktionsdata) kun vil blive brugt af belønningspartneren til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dets tilbud som godkendt ved aftalen. Belønningspartneren accepterer ikke at bruge dataene til markedsføringsformål eller at opbevare, sælge, formidle eller videregive kundedata til nogen tredjepart, medmindre det er påkrævet ved lov, og at håndtere dem i overensstemmelse med gældende lovgivning og dens offentliggjorte privatlivspolitik. Begrænsninger for brug af kundedata gælder ikke for data fra købere, der allerede var kunder, eller som tilmelder sig (dobbelt opt-in-metode, der skal bruges) for at modtage kommunikation eller markedsføring fra belønningspartneren. Belønningspartneren skal straks underrette Earth Miles, hvis denne bliver opmærksomme på uautoriseret adgang til kundedata, og vil afholde relaterede udgifter, som Earth Miles pådrager sig for at overholde love, og ødelægge eller returnere kundedata til Earth Miles ved opsigelse af aftalen.


 1. Mobile indløsningsenheder


Hvis Earth Miles udleverer en tablet eller mobilenhed til belønningspartneren, skal belønningspartneren følge de vilkår og betingelser, der er fastsat af Earth Miles for brug af enheden. Belønningspartneren kan kun bruge enheden til at overføre indløsningsdata, behandle betalinger og skal returnere enheden inden for 14 dage efter kampagnens udløbsdato. Earth Miles kan opkræve belønningspartneren for prisen på enheden, hvis den ikke returneres, eller hvis den er beskadiget eller misbrugt.


 1. Salgsfremmende programmer


Earth Miles samarbejdsaftale giver Earth Miles mulighed for at tilskynde et belønningssalg ved at justere “Betalt beløb” i Earth Miles-point for belønningspartnerens kampagne gennem kampagneprogrammer såsom kampagnekoder (rabatkoder for købere) og prisoptimering (ændringer af betalt beløb). For belønninger, der sælges som en del af et kampagneprogram, kan “Nettoindbetalingsbeløbet” blive justeret som følge heraf. Justeringen for Tier 1 tilbudsmuligheder vil ikke overstige 20 % af nettoremitteringsbeløbet eller et specificeret maksimum i betalingsbetingelserne, mens niveau 2 tilbudsmuligheder ikke vil have nogen justering af nettoremitteringsbeløbet, hvis det betalte beløb falder.


 1. Løbetid og opsigelse


Earth Miles samarbejdsaftale forbliver gyldig, indtil en af parterne opsiger den ved at følge den specificerede procedure. Earth Miles kan til enhver tid opsige aftalen med skriftlig varsel, mens belønningspartneren skal give 7 hverdages skriftligt varsel. Opsigelse påvirker ikke forpligtelsen til at indløse belønninger i henhold til aftalen, herunder honorering af belønningen for det beløb, der er betalt efter kampagneværdiens udløbsdato. Visse bestemmelser i aftalen er fortsat gældende efter opsigelse.


 1. Markedsføring


Earth Miles og dets forretningspartnere kan kontakte belønningspartneren vedrørende produkter, kampagner eller andre tjenester, de mener kunne være af interesse. Dette kan gøres via e-mail eller andre kommunikationsmidler. Earth Miles kan også bede om belønningspartnerens meninger til markedsundersøgelsesformål.


 1. Intellektuelle ejendomsrettigheder
 2. Belønningspartneren giver for varigheden af samarbejdsaftalen Earth Miles licens til at bruge de eventuelle IP-rettigheder, der er nødvendige for at promovere belønningerne, herunder belønningspartnerens navn, varemærker og logoer, til kampagnen og salg af belønningspartnerens belønninger..
 3. Earth Miles bevarer ejerskabet af sine IP-rettigheder, herunder logoet, varemærket, webstedet og kundedata, og giver belønningspartneren en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at bruge Earth Miles’ varemærke og mobile softwareapplikation. Belønningspartneren skal i det omfang, det er aftalt, holde Earth Miles’ IP-rettigheder fortrolige og generelt ikke anfægte gyldigheden af Earth Miles’ rettigheder i dens IP. I tilfælde af at belønningspartneren giver feedback til Earth Miles, tildeler den uigenkaldeligt alle rettigheder til feedback til Earth Miles. Belønningspartneren garanterer, at feedbacken er original og ikke i strid med tredjepartsrettigheder. 1. Repræsentationer og garantier


Belønningspartneren fremsætter følgende erklæringer og garantier:

 • De har ret og autoritet til at indgå denne aftale.
 • De er salg- og momsregistreret, hvor det er påkrævet ved lov.
 • Ved kampagnens start vil belønningen vil være tilgængelig med det samme til indløsning, og de har tilstrækkelige varer/ydelser til indløsning gennem kampagnens varighed.
 • Belønningens vilkår og betingelser overtræder ikke nogen lov, herunder love, der regulerer markedsføringspraksis, greenwashing og brug, salg og distribution af alkohol.
 • Indløsningen af belønningen vil resultere i, at belønningspartneren leverer en oprigtig varer/ydelse til køberen.
 • De ejer interessen i og licensrettighederne til belønningspartnerens IP-rettigheder og tredjeparts IP-rettigheder.
 • Belønningspartnerens IP-rettigheder og dets brug af tredjeparts IP-rettigheder krænker ikke nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller overtræder nogen lov.
 • Belønningspartneren og enhver promovering af belønningspartnerens varer/ydelser udgør ikke falsk, vildledende eller uretfærdig reklame.
 • Deres ansatte, leverandører og agenter har modtaget ordentlig uddannelse, træning og regulatorisk tilladelse til at levere de varer/ydelser, der er beskrevet i samarbejdsaftalen.
 • Belønningspartnerens forretningsoplysninger og direkte indbetalingsoplysninger er rigtige, og de er autoriseret til at modtage betalinger fra Earth Miles.
 • Belønningspartnerens tilbud er fri for defekter, egnet til de angivne formål og ægte produkter, medmindre andet er aftalt.
 • De vil overholde Earth Miles’s adfærdskodeks for leverandører og kundegennemsigtighed.


 1. Skadesløsholdelse


Belønningspartneren indvilliger i og forpligter sig til at forsvare, skadesholde og holde Earth Miles og dets tilknyttede selskaber, agenter, direktører og ansatte uskadelige fra ethvert krav, retssager eller udgifter, der også måtte opstå som følge af Earth Miles’ involvering i fordelingen af belønningerne, som belønningspartnerens brud på aftalen, overtrædelse af love, misbrug af kundedata eller uagtsomhed, svindel eller forsætlig forseelse. Earth Miles har ret til at kontrollere sit eget forsvar og vælge sin egen advokat, og belønningspartneren er ansvarlige for at betale Earth Miles’ rimelige advokatsalærer og omkostninger.


 1. Fortrolighed


Vilkårene for belønningspartnerens kampagner er fortrolige, og belønningspartneren må ikke videregive dem til nogen tredjepart. De eneste undtagelser er medarbejdere, moderselskaber, aktionærer, advokater og revisorer, som har et behov for at vide og har truffet nødvendige foranstaltninger for at holde oplysningerne fortrolige. I tilfælde af et brud er Earth Miles berettiget til at søge påbud og specifik udførelse, samt andre retsmidler, der er tilladt ved lov, herunder monetære skader, hvis det er relevant.


 1. Ansvarsbegrænsning


Ingen af parterne er ansvarlige for tabt fortjeneste, forretning eller indirekte skader. Earth Miles’ samlede ansvar over for belønningspartneren er begrænset til de gebyrer, Earth Miles har tilbageholdt i de foregående 6 måneder. Belønningspartneren skal fremsætte betalingskrav skriftligt inden for 90 dage efter, at betalingen er udstedt, ellers vil kravene blive anset for at være frafaldet. 1. Andet
 2. Parterne er uafhængige virksomheder. Intet i denne aftale skal fortolkes som at skabe et joint venture, partnerskab, franchise eller et agenturforhold mellem parterne. Ingen af parterne har bemyndigelse til, uden den anden parts forudgående skriftlige godkendelse, at binde eller forpligte den anden på nogen måde.
 3. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende deres involvering i Earth Miles og erstatter alle tidligere eller samtidige mundtlige eller skriftlige aftaler vedrørende sådanne emner.
 4. Belønningspartneren er ikke bemyndiget til at overføre eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale, hvad enten det er ved lov eller på anden måde, uden Earth Miles’ forudgående skriftlige samtykke. Enhver dispensation skal være skriftlig og underskrevet af en autoriseret underskriver af Earth Miles. Earth Miles er bemyndiget til at overføre eller overdrage denne aftale til en nuværende eller fremtidig affilieret eller i henhold til en fusion, konsolidering, reorganisering eller salg af alle eller i det væsentlige alle aktiverne eller forretningen, eller ved lov, uden varsel til belønningspartneren.
 5. Hvis en bestemmelse i denne aftale skulle anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, påvirkes gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i denne aftale ikke.
 6. UNDTAGET SOM UDTRYKKELIGT ANGIVES I DENNE AFTALE, GIVER INGEN PARTER NOGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN UNDERFORSTÅET GARANTI OM BELLØNNINGSPARTNERENS EVNE, EGNET TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. EARTH MILES HVERKEN BERETTIGER ELLER GARANTERER IKKE, AT DE YDELSER DER TILBYDES PÅ ELLER GENNEM WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, AT BELØNNINGERNE ER FEJLFRI, ELLER AT ENHVER BELØNNINGSPARTNER, DER TILBYDER KAMPAGNER, VIL RESULTERE I NOGEN INDTÆGT ELLER PROFIT FOR BELØNNINGSPARTNEREN.
 7. Adgangskodesikkerhed. Du skal beskytte din adgangskode til at overvåge brugen af Earth Miles’ selvbetjeningsplatform og -værktøjer, inklusive, uden begrænsning, Belønningspartner Center og alle oplysninger vedrørende køb af belønningspartnerens tilbud (samlet din “konto”). Du er eneansvarlig for at opretholde sikkerheden på din konto og opretholde indstillinger, der afspejler dine præferencer. Vi antager, at enhver, der bruger din konto, er dig eller er autoriseret af dig til at gøre det. Du accepterer, at du er eneansvarlig og ansvarlig for enhver aktivitet, der finder sted under din konto.Bruger (DK)

Betingelser


Dit Earth Miles-medlemskab har en udløbsdato, og medmindre andet er angivet, kan du kun indløse rabatter med et aktivt medlemskab.


Dine belønninger har en tidsbegrænset indløsningsfrist. Husk at medbringe din mobiltelefon til at vise din rabatkode til belønningspartneren, hvis belønningen skal indløses fysisk. Om nødvendigt kan det kræves, at du beviser dit ejerskab af mobiltelefonen.

 

Det er ikke muligt at fortryde en belønning, hvis du først har valgt denne. Og dermed er det heller ikke muligt at få de brugte Earth Miles retur. Indløste belønninger kan ikke refunderes.


Når du indløser rabatter hos en belønningspartner, er det vigtigt, at du tjekker åbningstiderne. Belønningspartneren kan til enhver tid beslutte at trække rabatten tilbage. Hvis dette skulle opstå, kan du skrive til hej@earthmiles.app for at få refunderet dine Earth Miles point.


Earth Miles er ikke en valuta, men et simpelt pointbaseret system.


Når din gratis prøveperiode er afsluttet, skal du betale et månedligt medlemsgebyr for at fortsætte med at bruge tjenesten.


Generelle betingelser

Når du bruger Earth Miles appen og tilvælger belønninger via app’en, har du at gøre med Skipit ApS (CVR 40972757). Det er Earth Miles’ belønningspartnere, der er ansvarlige for at fratrække rabatten på deres produkter.


På Earth Miles platformen kan du få rabat hos fysiske virksomheder og institutioner såsom restauranter, cafeer, museer etc, eller hos online virksomheder og webshops. Rabatten du indløser er personlig og kan ikke overføres til tredjepart.


Du skal være mindst 18 år gammel for at tilmelde dig Earth Miles-platformen og indløse rabatter på Earth Miles.


Du kan ikke kombinere Earth Miles-rabatter med andre rabatter.


Registrering af medlemskab

For at blive medlem af Earth Miles skal vi bruge en række personlige oplysninger, som vi opbevarer på en sikker måde på vores server. Ingen personlige oplysninger deles med nogen trejdepart.


Vi bruger Tink AB – a Visa Solution til at indhente transaktionsdata om dine transportkøb. Leveringen af disse data kræver, at du forbinder dine transaktionsdata med din Earth Miles-konto. Alle oplysninger indsamles af Tink AB – a Visa Solution, og vi udtrækker kun de data, der er relevante for os til at uddele Earth Miles-point.


Vi gør dette for at forenkle indsamlingen af disse data og behandler alle oplysninger med den største hemmeligholdelse og deler ingen information med nogen tredjepart. For mere information, læs venligst fortrolighedspolitikken.


Bestilling

1 – Rabatten reserveres gennem Earth Miles appen

2 – Når du tilmelder dig, beder vi om yderligere oplysninger (f.eks. navn, e-mail, køn, oprindelsesland)

3 – Når reservationen af en rabat er gennemført, og du er på lokationen, vil en unik QR-kode blive vist på appen.

4 – Reservation af en belønning vil ikke være mulig, hvis du ikke har nok Earth Miles-point.

5 – Når du har reserveret en rabat, beholder vi oplysningerne om indløsningen. Du kan se detaljerne og historikken på din konto via appen.


Priser

Når rabatten er blevet indløst, er det resterende køb og prisen derpå mellem dig og belønningspartneren og finder ikke sted i Earth Miles-appen.


Belønningspartneren fastsætter prisen for produktet og rabatniveauet, Earth Miles fremhæver kun dette over for sine brugere.


Earth Miles påtager sig intet ansvar for vildledende priser, men arbejder altid hårdt på at sikre, at det faktisk er de reelle normale priser og diskonteringssatser, som oplyses, og vi tillader på ingen måde bevidst ukorrekte prisoplysninger fra belønningspartnere.


Betalinger

Der foretages ingen betalinger direkte i Earth Miles-appen, dette håndteres eksternt med belønningspartneren.


Indløsning af rabatter med Earth Miles-belønningspartnere

Rabatten kan kun indløses på belønningspartnerens angivne lokation eller via den anviste webshop.


Alle QR-koder, kampagnekoder, unikke links osv. er unikke. Kopiering eller manipulation af koderne er ikke tilladt. I tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulation, forbeholder Earth Miles sig retten til at videregive de relevante oplysninger, der er indsamlet, til den respektive belønningspartner og/eller til myndighederne. Dertil at udelukke brugeren fra Earth Miles-platformen. Herudover fremsættes krav mod brugeren om erstatning af skaden og evt. det tab det har medført.


Gyldigheden af din rabat fremgår af detaljerne på belønningen i appen. Kriterierne for enhver kampagne opsættes af den enkelte belønningspartner via platformen. Når rabatten vedrører et produkt, der kun tilbydes af belønningspartneren i et klart defineret tidsrum, er rabatten gyldig og begrænset automatisk til dette.


Hvis rabatten ikke indløses i tide, har du mistet din ret til rabatten. Du kan ikke kræve nogen form for godtgørelse eller kompensation. Rabatten kan ikke indløses til kontanter.


Privatliv

Se venligst vores privatlivs- og cookiepolitik, der kan findes her: [link]


Ansvarsbegrænsning og forbehold

Dit kontraktlige forhold vedrørende retten til at modtage rabat på belønninger samt alle andre spørgsmål relateret til de nævnte belønninger er mellem dig og belønningspartneren.


Earth Miles er udelukkende distributør af retten til at modtage belønningen og har intet ansvar i forhold til de leverede produkter eller services. Earth Miles har intet produktansvar. Earth Miles er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i belønningspartnerens levering af produkter eller services.


I forbindelse med din brug af oplevelsen, der er knyttet til den rabat, du reserverede via Earth Miles-appen. Her fraskriver vi os ethvert ansvar for de produkter eller services, der leveres fra belønningspartnerne i forbindelse med indløsningen af rabatten.


Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for enhver overtrædelse eller misligholdelse fra belønningspartnernes side. Køberen eller modtageren af en Earth Miles-rabat kan kun fremsætte krav mod belønningspartneren for rabatten. Earth Miles er udelukkende udbyderen af retten til at modtage rabatter og ikke facilitatoren af oplevelsen, som er knyttet til rabatten. Hvis du ikke får tilbudt rabatten, skal du rette ethvert krav i den forbindelse mod belønningspartneren.


Earth Miles er ikke ansvarlig for misforståelser, forsinkelser eller ikke korrekt kommunikerede rabatter. Earth Miles bestræber sig på at beskrive og skildre oplevelsen relateret til den købte belønning så fuldstændigt og præcist som muligt, og denne beskrivelse kommer direkte fra belønningspartnerne.


Earth Miles har intet ansvar for beskrivelser af belønningspartnere, medmindre der er væsentlige fejl. Beskrivelse af belønningerne kan findes via Earth Miles-appen, og vi opfordrer dig til også at udforske andre anmeldelser og beskrivelser af belønningspartneren, før du reserverer en belønning. Som bruger af Earth Miles er du ansvarlig for det tekniske udstyr og software, der kræves for at bruge vores app, for eksempel problemer med internetadgang, browser, e-mail osv. Earth Miles kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser, der kan opstå ved brug af Earth Miles appen, såsom tab af data eller beskadigelse af din mobiltelefon.


Ved fejl eller problemer

Hvis du støder på fejl eller problemer med Earth Miles, en belønning eller indløsning af denne, vil Earth Miles forsøge at hjælpe dig med at finde en løsning.


Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på hej@earthmiles.app eller finde svaret i vores FAQ (ofte stillede spørgsmål).


Rettelser eller ændring i betingelser

Earth Miles kan til enhver tid ændre disse betingelser. De gældende betingelser vil altid være på www.earthmiles.app


Gældende lov og tvister

Køb af abonnement foretaget gennem Earth Miles app samt henvisninger til udnyttelse af rabatter er dækket af disse vilkår og betingelser. De er ligeledes underlagt dansk lovgivning.

Enhver uenighed, der måtte opstå eller som gælder disse vilkår og betingelser skal afgøres ved en dansk domstol. Ønsker du at klage, beder vi dig skrive til hej@earthmiles.app og skrive ‘Klage’ i emnefeltet. 


Udmeldelse og eskludering 

Du kan til hver en tid melde dig ud af Earth Miles. Dette gøres direkte i appen, hvor du under din profil kan slette din konto. 

Earth Miles har retten til at ekskludere enhver bruger, hvis denne overtræder reglerne for brugen af Earth Miles appen, bevist eller antaget misbrug, overtrædelse af vilkårene, præsentation af ukorrekte data eller enhver handling, der er i modstrid med Earth Miles interesser. Dette medfører ikke en tilbagebetaling af abonnementsbetaling.


Immaterielle rettigheder

Alle rettigheder til Earth Miles appen, design, funktioner og de aktiviteter der foregår i appen er ejet af  Skipit ApS. Du som bruger har ejerskab over de personlige oplysninger, der bliver indsamlet i appen. 


Anti-spam politik

Earth Miles forbyder annoncering eller gennem denne hjemmeside eller andre relaterede tjenester gennem uopfordrede beskeder og e-mails (spam).


Kontakt og Virksomhedsoplysninger


Earth Miles / Skipit ApS (CVR 40972757)

https://earthmiles.app


E-mail: hej@earthmiles.app

 • Partners
 • Users
Partners

Earth Miles Reward partners


The terms and conditions of the Earth Miles Reward Partnership Agreement, which governs the partnership between Earth Miles and Reward partners, can be amended by Earth Miles at any time in its sole discretion.


The latest version of these terms and conditions can be found in the Earth Miles website or in the Earth Miles Reward partners Newsletter. 


By agreeing to these terms and conditions, Reward partners acknowledge that notification of any amendments through these methods is sufficient and that they will be bound by any such amendments.


Key terms and definitions


“REWARD PARTNER” Refers to an online or physical business that could potentially or will run a campaign on the Earth Miles app.


“AMOUNT PAID” refers to the amount a purchaser pays for each Reward after any given discount has been deducted.


“EARTH MILES” refers to Skipit ApS, Danish company reg. no (CVR) 40972757.


“FULL OFFER VALUE” refers to the total value of the Reward, including the Amount Paid and the Promotional Value.


“QUANTITY OFFERED” refers to the maximum number of Rewards that Earth Miles is authorized to sell on behalf of the Reward partners.


“DISCOUNT VALUE” refers to the value of the Reward beyond the Amount Paid.


“CAMPAIGN DURATION” refers to the date on which the Promotional Value of the Reward starts and expires.


“REWARD” refers to a campaign of goods and/or services provided by the ‘Reward partners’ at a discount, the value of which is determined by the Reward partners.


 1. Reward Program


 1. Earth Miles is authorized to promote Rewards on behalf of Reward partners, according to the terms of the agreement and the website’s “Terms of Sale.” The Reward partners accept the website’s “Terms of Sale”, including as these may be amended from time to time. The Rewards can be redeemed with the Reward partners in a number of formats mainly consisting of electronic form. If there is a conflict between the agreement and the “Terms of Sale,” the agreement takes priority.
 2. Earth Miles can promote rewards through various platforms, including in app features, affiliates, business partners, social media, or referral network. Rewards may be promoted to Earth Miles’ subscribers or its affiliates and segmented by demographics. Rewards can be distributed and redeemed only through our Earth Miles app. Earth Miles may seek to shorten or extend the promotional value expiration date with permission from Reward partners.
 3. Potential Reward partners will be subject to search engine and social media searches to confirm licences and certifications for employees, agents, and contractors.
 4. Minute background checks will be performed on Reward partners and the Rewards to be offered to ensure authenticity.
 5. An expectation of the expected business volume is to be provided to Earth Miles on request.
 6. The parties will promptly undertake reporting of any complaint related to potentially criminal conduct by employees, agents or contractors.
 7. Earth Miles is authorized to promote Rewards, with the number specified. The number can increase upon request of Reward partners.
 8. Earth Miles has the right unilaterally and without notice to reject, revise, or discontinue any reward offering and to terminate the agreement.
 9. Reward partners must honor Rewards until the Expiration Date.
 10. The Reward partner is not allowed to use inflated prices for the Rewards nor to charge additional fees. All terms and conditions related to Rewards must be consistent with the terms and conditions.
 11. So long as an appointment is made before the expiration date, Reward will be honored for full offer value.
 12. Seasonal reward offerings will have reset promotional value expiration dates and maximum number of Rewards.
 13. Reward partners are responsible for customer service, compliance with law in relation to the nature of the Rewards and related communication, loyalty programs, and supplying the goods/services.
 14. Redemption site to be provided by Reward partners, with changes to be promptly reported.
 15. Compliance with all applicable laws must be maintained.


 1. Payment


 1. The compensation offered to Earth Miles by the Reward partners is for marketing, promoting and advertising their offerings and distributing Rewards on their behalf. The reward partner will be billed for the total amount sold at the end of the campaign period and this invoice is expected to be paid within a 14 day period. In case of campaigns lasting for a longer period than 1 month, Earth Miles may invoice monthly. Unless otherwise agreed between Earth Miles and the reward partner.
 2. The terms state that Reward partners will take charge of the discounted price of their goods or services and handle the payment directly with the user. Earth Miles will record the use of the QR code and geo location of the user to avoid fraudulent activity and ensure the recording of the redemption. Earth Miles technical capacity also ensures to the best of its ability that codes or other redemption types can only be used once.


 1. Customer Data Restrictions


The agreement between Earth Miles and Reward partners states that Customer Data (purchaser information including names, addresses, email, phone numbers, preferences, and financial transaction data) will only be used by Reward partners to fulfil its obligations in connection with its Offering as authorized by the agreement. Reward partners agrees not to use the data for marketing purposes nor to store, sell, broker,  disclose Customer Data to any third party unless required by law, and to handle it in compliance with applicable law and its posted privacy policy. Restrictions on use of Customer Data do not apply to data from purchasers who were already customers or who opt in (double opt’in method to be used) to receive communications or marketing from Reward partners. Reward partners must immediately notify Earth Miles if they become aware of unauthorized access to customer Data and will bear associated expenses incurred by Earth Miles to comply with laws, and destroy or return Customer Data to Earth Miles upon termination of the agreement.


 1. Mobile Redemption Devices


If Earth Miles gives a tablet or mobile device to Reward partners, Reward partners must follow the terms and agreements set by Earth Miles for using the device. Reward partners can only use the device for transmitting redemption data, processing payments and must return the device within 14 days after the promotion’s expiration date. Earth Miles can charge Reward partners for the cost of the device if it is not returned or if it is damaged or misused.


 1. Promotional Programs


The Earth Miles Reward Partnership Agreement allows Earth Miles to incentivize Reward sales by adjusting the “Amount Paid” in Earth Miles points for the Reward partner’s offering through Promotional Programs such as Promotional Codes (discount codes for purchasers) and Price Optimization (changes to the Amount Paid). For Rewards sold as part of a Promotional Program, the “Net Remittance Amount” may be adjusted as a result. The adjustment for Tier 1 offer options will not exceed 20% of the Net Remittance Amount or a specified maximum in the Payment Terms, while Tier 2 offer options will not have any adjustment to the Net Remittance Amount if the Amount Paid decreases.


 1. Term and Termination

The Earth Miles Reward Partnership Agreement remains valid until either party terminates it by following the specified procedure. Earth Miles can terminate the agreement at any time with written notice, while the reward partner must provide 7 business days prior written notice. Termination does not affect the obligation to redeem any Reward according to the agreement, including honoring the Reward for the amount paid after the promotional value expiration date. Certain provisions of the agreement continue to be in effect after termination.


 1. Marketing

Earth Miles and its business partners can contact Reward partners regarding products, promotions, or other services they think could be of interest. This could be done through email or other means of communication. Earth Miles may also ask for the Reward partners’ opinions for market research purposes.


 1. Intellectual Property Rights


 1. Reward partners are for the duration of the term of the Earth Miles Reward Partnership Agreement granting Earth Miles a license to use any IP rights of the Reward partner necessary to promote the Rewards, including the Reward partners’ name, trademarks and logos, for the promotion and sale of the Reward partners Offering. 
 2. Earth Miles retains ownership of its IP rights, including the logo, trademark, website and customer data, and grants Reward partners a limited, non-exclusive license to use Earth Miles’ trademark and mobile software application. Reward partners must to the extent confidential keep Earth Miles’ IP rights confidential and may not generally challenge the validity of Earth Miles’s rights in its IP. In the event that Reward partners provide feedback to Earth Miles, it irrevocably assigns all rights in the feedback to Earth Miles. Reward partners warrant that the feedback is original and not in violation of any third party rights.


 1. Representations and Warranties

The Reward partners are making the following representations and warranties:


 • They have the right and authority to enter into this Agreement.
 • They are registered for sales and use tax collection purposes where required by law.
 • The Reward will be available immediately for redemption and they have sufficient goods/services for redemption through the Promotional Value Expiration Date.
 • The terms and conditions of the Reward do not violate any law, including laws governing marketing practices, greenwashing and the use, sale and distribution of alcohol.
 • The redemption of the Reward will result in the provision of bona fide goods/services by Reward partners to the purchaser.
 • They own the interest in and licensing rights for the Reward partners IP rights and Third Party IP rights.
 • The Reward partners IP rights and its use of third party IP rights do not infringe on any third party’s intellectual property rights or violate any law.
 • The Reward partners and any promotion of the Reward partners’s goods/services do not constitute false, deceptive or unfair advertising.
 • Their employees, contractors, and agents have received proper education, training and regulatory authorization to provide the goods/services described in the Agreement.
 • The Reward partners’ business information and direct deposit details are accurate and they are authorized to receive payments from Earth Miles.
 • The Reward partners’ Offering is free from defects, suitable for the stated purposes, and genuine products.
 • They will abide by Earth Miles’s Vendor Code of Conduct and Customer Transparency Policy.


 1. Indemnification

The Reward partners agrees and undertakes to defend, indemnify and hold harmless Earth Miles and its affiliates, officers, directors, agents and employees from any claims, lawsuits, or expenses that may arise from Earth Miles’ involvement in the distribution of the Rewards as well as the Reward partners’ breach of the agreement, violation of laws, misuse of customer data, or negligence, fraud or willful misconduct. Earth Miles has the right to control its own defense and choose its own counsel, and Reward partners are responsible for paying Earth Miles’ reasonable attorney fees and costs.


 1. Confidentiality

The terms of the Reward partners’ Offering are confidential and the Reward partners are not allowed to disclose them to any third party. The only exceptions are employees, parent companies, shareholders, lawyers, and accountants who have a need to know and have taken necessary measures to keep the information confidential. In case of a breach, Earth Miles is entitled to seek injunctive relief and specific performance, as well as other remedies allowed by law, including monetary damages if appropriate.


 1. Limitation of Liability

Neither party is liable for lost profits, business, or indirect damages. Earth Miles’ total liability to Reward partners is limited to the fees retained by Earth Miles in the preceding 6 months. Reward partners must make any payment claims in writing within 90 days of payment being issued, or the claims will be deemed waived.


 1. Other


 1. The parties are independent contractors. Nothing in this Agreement is to be construed to create a joint venture, partnership, franchise, or an agency relationship between the parties. Neither party has the authority, without the other party’s prior written approval, to bind or commit the other in any way.
 2. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties relating to its subject matter and supersedes all prior or contemporaneous oral or written agreements concerning such subject matter.
 3. Reward partners are not authorized to transfer or assign its rights or obligations under this Agreement, whether by operation of law or otherwise, without Earth Miles’s prior written consent. Any waiver must be in writing and signed by an authorized signatory of Earth Miles. Earth Miles is authorized to transfer or assign this Agreement to a present or future affiliate or pursuant to a merger, consolidation, reorganization or sale of all or substantially all of the assets or business, or by operation of law, without notice to Reward partners.
 4. If any provision of this Agreement should be held to be invalid or unenforceable, the validity and enforceability of the remaining provisions of this Agreement are not affected.
 5. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT, NEITHER PARTY MAKES ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS NOR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF Reward partners ABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. Earth Miles DOES NOT WARRANT OR GUARANTEE THAT THE SERVICES OFFERED ON OR THROUGH THE WEBSITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE Rewards ARE ERROR-FREE, OR THAT ANY Reward partners OFFERING WILL RESULT IN ANY REVENUE OR PROFIT FOR Reward partners.
 6. Password Security. You must safeguard your password for, and supervise use of, Earth Miles’s self-serve platform and tools, including, without limitation, Reward partners Center, and all information concerning purchases of the Reward partners Offering (together your “Account”). You are solely responsible for maintaining the security of your Account and maintaining settings that reflect your preferences. We will assume that anyone using your Account is you or is authorized by you to do so. You agree that you are solely responsible and liable for any activity that occurs under your Account.Users

– Your Earth Miles membership has an expiration date, and unless stated otherwise you can only redeem discounts with an active membership.


– Your reward has a time limit on redemption. Remember to bring your mobile phone with you to show your discount code to the merchant, if needed you must prove your identity to the mobile phone

 

– Unfortunately it is not possible to reverse your reward selection and spend your Earth Miles in another way. Used Rewards are non-refundable.


– When redeeming discounts onsight at a reward partner it is important you check the opening or closing time. The reward partner can at any point decide to retract the discount, should this arise you are able to write to hej@earthmiles.app for a refund of your reward points.


– Earth Miles is not a currency but a simple point based system.


– Once your free trial has finished you will be required to pay the membership fee monthly to continue using the service. 

General

When you unlock a reward via Earth Miles, you are dealing with Skipit ApS ​​(CVR 40972757). It is Earth Miles’ business partners that are responsible to apply the discount to their products.


On the Earth Miles platform you can get discounts at physical businesses and institutions such as restaurants, cafes, museums etc, or at online businesses and webshops. The discount you redeem is personal and can not be transferred to third parties.


You must be at least 18 years old to sign up to the Earth Miles platform and redeem discounts on Earth Miles. 


You can not combine Earth Miles discounts with other discounts unless stated otherwise by the reward partner.Registering to become an Earth Miles member

To become an Earth Miles member you must submit a number of personal details. These are stored in a safe and secure manner on our server and no personal identifiers are shared with any third parties.


We use Tink AB – a Visa Solution to obtain transactional data on your urban mobility purchases. The provision of this data requires you to link your transactional data with your Earth Miles account. All information is collected by Tink AB – a Visa solution and we  extract only the data  that is relevant for us to distribute Earth Miles points.


We do this to simplify the collection of this data and treat all information with the utmost secrecy and do not share any information with any third parties. For more information please read the Privacy policy. 

Order

1 – The Discount is reserved via our mobile application 

2 – When you sign up Earth Miles asks for added information (eg. Name, e-mail, sex, country of origin)

3 – Once the purchase is completed, and you are at the location a unique QR code will be displayed on the app. 

4 – The reservation will not be possible, if you do not possess enough Earth Miles points.

5 – Once you have reserved a discount we will keep the information. You can see the details and history on your account via the app. 

Prices

Once the discount has been redeemed the remaining purchase and price is between you and the reward partner and does not take place in the Earth Miles app.

The reward partner sets the price for the product and the level of discount, Earth Miles only highlights this to its users.

Earth Miles bears no responsibility for misleading pricing, but is always working hard to ensure that it is actually the real normal rates and discount rates, which are disclosed and we allow in no way deliberately incorrect price information from reward partners

Payments

No payments are made directly in the Earth Miles application, this is handled externally with reward partners.

Redeeming discounts with Earth Miles reward partners

The discount can only be redeemed at the reward partner’s stated location or via the designated webshop.


All QR codes, promocodes, unique links etc, are unique. Copying, or tampering with, the codes are not allowed. In case of suspected copying or tampering, Earth miles reserves the right to pass on the relevant information collected to the respective reward partner and / or to the authorities and to exclude the user from the Earth Miles platform. In addition, the claim being made against the user for compensation of the damage and the possible. loss it has caused.


The validity of your discount appears on the details of the discount provided by each of the businesses who run campaigns via the platform. When the discount concerns a product that is only offered by the reward partner in a clearly defined time period, the discount is valid and limited automatically.


If the discount is not redeemed in time the reward partner can forfeit your right to the goods or services. You can not claim any indemnity or compensation. The discount can not be redeemed for cash.


Privacy 

Please refer to our privacy and cookie policy that can be found here: [link]

Limitation of liability and reservations

Your contractual relationship concerning the right to receive discount on the reward goods or services as well as all other issues related to the said goods and services is between you and the reward partner. 


Earth Miles is solely the distributor of the right to receive the dividend and has no liability in relation to the goods and services supplied. Earth Miles has no product liability. Earth Miles is not responsible for any errors or omissions in the reward partners supply of goods or services.


In connection with your use of the experience that is linked to the discount you reserved via the Earth Miles app. We forfeit any responsibility for the goods or services supplied from the reward partners in connection with the redemption of the discount.


This disclaimer applies generally to any violation or default by the reward partners. The buyer or the recipient of an Earth Miles discount can only make claims against the reward partner for the discount. Earth Miles is solely the provider of the right to receive discounts and not the facilitator of the experience, which is linked to the discount. If you are not offered the discount you must direct any claim in that regard against the reward partner. Or write to us at hej@earthmiles.app and allow our claims department to handle the process.


Earth Miles is not responsible for misunderstandings, delays or not properly communicated discounts. Earth Miles strives to describe and depict the experience related to the purchased discount as completely and accurately as possible and this description comes directly from the reward partners.


Earth Miles has no accountability on descriptions of reward partners unless there are significant errors. Description of the experiences can be found via the Earth Miles app and we encourage you to also explore other reviews and descriptions of the reward partner before reserving a discount. As a user of Earth Miles you are responsible for the technical equipment and software required to use our app, for example, issues with internet access, browser, e-mail, etc. Earth Miles can not be held responsible for the consequences that may occur when using Earth Miles, such as loss of data or damage to your mobile phone.

When errors or problems

If you encounter errors or problems with Earth Miles or discount and redemption Earth Miles will help you find a solution.


You can in such cases, contact us at hello@earthmiles.app or increase to find the answer in the FAQ (Frequently Asked Questions).

Changing conditions

Earth Miles can at any time change these terms and conditions. The applicable conditions will always be on earthmiles.io

Applicable law and disputes

Purchases will be made through the Earth Miles app, related to the above terms, etc., are subject to Danish law.

Anti-spam policy

Earth Miles prohibits advertising or through this website or other related services through unsolicited messages and e-mails (spam).

Company information

Earth Miles


CVR:

Skipit ApS ​​(CVR 40972757)

E-mail: hej@earthmiles.app